Có 1 kết quả:

suǒ rán

1/1

suǒ rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dull
(2) dry