Có 1 kết quả:

suǒ rán wú wèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dull
(2) insipid