Có 1 kết quả:

Suǒ mǎ lì

1/1

Suǒ mǎ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 索馬里|索马里[Suo3 ma3 li3]