Có 1 kết quả:

Suǒ mǎ lǐ

1/1

Suǒ mǎ lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 索馬里|索马里[Suo3 ma3 li3]
(2) Somalia

Từ điển Trung-Anh

Somalia