Có 1 kết quả:

jǐn qiào

1/1

jǐn qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(merchandise) in high demand