Có 1 kết quả:

jǐn jí yī liáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

emergency medical care