Có 1 kết quả:

jǐn jí shū sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

emergency evacuation