Có 1 kết quả:

jǐn bào

1/1

jǐn bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hug
(2) to embrace