Có 1 kết quả:

jǐn jiē

1/1

jǐn jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) immediately adjacent
(2) immediately following
(3) to follow closely on