Có 1 kết quả:

jǐn dīng

1/1

jǐn dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gaze
(2) to stare fixedly