Có 1 kết quả:

jǐn gū zhòu

1/1

jǐn gū zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Band-tightening Spell (in 西遊記|西游记[Xi1 you2 Ji4])
(2) a spell or incantation for controlling sb