Có 1 kết quả:

jǐn tiē

1/1

jǐn tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stick close to
(2) to press up against