Có 1 kết quả:

Zǐ yún Miáo zú Bù yī zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ziyun Hmong and Buyei autonomous county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou