Có 1 kết quả:

zǐ wài xiàn guāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ultraviolet light