Có 1 kết quả:

zǐ shòu dài

1/1

zǐ shòu dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese paradise flycatcher (Terpsiphone atrocaudata)