Có 1 kết quả:

zǐ gān lán

1/1

zǐ gān lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red cabbage
(2) purple cabbage