Có 1 kết quả:

zǐ luó lán sè ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

violet (color)