Có 1 kết quả:

zǐ bèi liáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-cheeked starling (Agropsar philippensis)