Có 1 kết quả:

zǐ sè

1/1

zǐ sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) purple
(2) violet (color)

Một số bài thơ có sử dụng