Có 1 kết quả:

zǐ sè huā mì niǎo ㄗˇ ㄙㄜˋ ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) purple sunbird (Cinnyris asiaticus)