Có 1 kết quả:

zǐ zhī méi yǔ

1/1

zǐ zhī méi yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

your appearance (honorific)