Có 1 kết quả:

zǐ cài shǔ

1/1

zǐ cài shǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Porphyra (genus of edible seaweed)