Có 1 kết quả:

zǐ téng

1/1

zǐ téng

phồn & giản thể