Có 1 kết quả:

zǐ páo

1/1

zǐ páo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

purple qipao gown, the sign of an official position

Một số bài thơ có sử dụng