Có 1 kết quả:

Zǐ jīn Shān

1/1

Zǐ jīn Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Purple Mountain in suburbs of Nanjing, with Ming tombs and Sun Yat-sen's mausoleum