Có 1 kết quả:

zǐ jīn juān

1/1

zǐ jīn juān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) violet cuckoo (Chrysococcyx xanthorhynchus)