Có 1 kết quả:

lěi jí

1/1

lěi jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to involve
(2) to affect