Có 1 kết quả:

lèi chéng gǒu

1/1

lèi chéng gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) to be dog-tired