Có 1 kết quả:

xì zuò

1/1

xì zuò

phồn thể

Từ điển phổ thông

gián điệp

Từ điển Trung-Anh

(1) police spy
(2) secret agent

Một số bài thơ có sử dụng