Có 1 kết quả:

xì zé

1/1

xì zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed rules and regulations
(2) bylaws