Có 1 kết quả:

xì zuǐ ōu

1/1

xì zuǐ ōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slender-billed gull (Chroicocephalus genei)