Có 1 kết quả:

xì jiáo màn yàn ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠˊ ㄇㄢˋ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to eat slowly (idiom)