Có 1 kết quả:

xì dà bù juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to discard anything, whether small or big (idiom)
(2) all-embracing