Có 1 kết quả:

xì yí

1/1

xì yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

concubine