Có 1 kết quả:

xì xiǎo

1/1

xì xiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tiny
(2) fine
(3) minute