Có 1 kết quả:

xì wēi

1/1

xì wēi

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhỏ bé

Từ điển Trung-Anh

(1) tiny
(2) minute
(3) fine
(4) subtle
(5) sensitive (instruments)

Một số bài thơ có sử dụng