Có 1 kết quả:

xì xīn

1/1

xì xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) careful
(2) attentive

Một số bài thơ có sử dụng