Có 1 kết quả:

xì zhī mò jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) minor details
(2) trifles