Có 1 kết quả:

xì pí nèn ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) soft skin and tender flesh (idiom)
(2) smooth-skinned