Có 1 kết quả:

xì suì

1/1

xì suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragments
(2) bits and pieces

Một số bài thơ có sử dụng