Có 1 kết quả:

xì jié

1/1

xì jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) details
(2) particulars