Có 1 kết quả:

xì wén wěi yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) speckled reed warbler (Acrocephalus sorghophilus)