Có 1 kết quả:

xì xiàn

1/1

xì xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) string
(2) thread