Có 1 kết quả:

xì zhì

1/1

xì zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delicate
(2) fine
(3) careful
(4) meticulous
(5) painstaking