Có 1 kết quả:

xì shēng xì qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

in a fine voice (idiom); softly spoken