Có 1 kết quả:

xì bāo qì

1/1

xì bāo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

organelle