Có 1 kết quả:

xì bāo wài yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

extracellular fluid