Có 1 kết quả:

xì bāo zhì

1/1

xì bāo zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cytoplasm