Có 1 kết quả:

xì jūn zhàn

1/1

xì jūn zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biological warfare
(2) germ warfare