Có 1 kết quả:

xì xīn

1/1

xì xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Manchurian wild ginger (family Asarum)